Kvam og Sellanrå Skolekorps
KVAM OG SELLANRÅ SKOLEKORPS
 • Forside    • Nyheter    • Info om aktiviteter    • Arkiv    • Om korpset    • Styret/Komiteer    • Korpsturer    • Historikk     • Gjestebok  

 

 

   Om korpset
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
Antall besøk på siden: 1 466 158

 

 


Vedtekter
 

VEDTEKTER KVAM OG SELLANRÅ SKOLEKORPS

1. ORGANISASJONEN.

Korpsets navn er Kvam og Sellanrå skolekorps.
Korpset ble stiftet den 26. mai 1964, og er tilsluttet Møre og Romsdal krets av Norges Musikkorpsforbund.
Korpset rekrutteres i det vesentlige fra Kvam og Sellanrå skolekretser.2. FORMÅL.

Å vekke barnas interesse for musikk og utvikle deres musikalske evner ved å lære dem bruken av et instrument, til glede for seg selv og sine medmennesker, samt gjennom denne form for fritidsbeskjeftigelse å fremme et godt kameratskap blant barn og ungdom.3. OPPGAVER.

Korpset skal:
a. Fremme interesse for og utøvelsen av musikken i korpset.

b. Vekke interesse for korpset i skolekretsene.

c. Sørge for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori, oppøve ferdigheter på korpsinstrumenter og i samspill.

d. Arbeide for å fremføre god musikk på hjemstedet og ellers.

e. Når det er interesse for det, drive tilleggsaktiviteter som drillgruppe, storband m.v..4. MEDLEMSKAP.

a. Aspiranter, musikanter og andre interesserte opptas som medlemmer etter skriftlig søknad, som for personer under 15 år må være undertegnet også av foresatte. Foresatte til utøvende medlemmer blir automatisk medlemmer.

b. Korpset følger Norges Musikkorps Forbunds til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser.
Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år.

c. Utmeldinger skal være skriftlige, og fratreden skal fortrinnsvis skje ved skoleårets slutt. Skyldig kontingent skal være innbetalt før utmeldingen godtas. Kontingenten sendes ut 2 ganger pr år. Kontingenten betales for hele høstsemesteret om utmeldinga skjer etter 1. september.
Dersom utmeldinga skjer etter 15. november må kontingenten betales også for vårsemesteret hvis korpset har pådratt seg økonomiske forpliktelser overfor Musikkskolen.

d. Medvirkning i amatørkorps, eller bruk av skolekorpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter kan tillates av styret. En forutsetning for deltagelse i andre korps er at medlemmet er fylt 15 år og at forpliktelser overfor skolekorpset skal oppfylles i tilfelle arrangementskollisjoner. Skal det gjøres unntagelser må det komme skriftlig henvendelse fra amatørkorpsets styre.5. PLIKTER.

a. Aspiranter og musikanter plikter å møte til rett tid til øvelser og oppdrag såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. Hvorvidt gyldig grunn foreligger skal avgjøres av korpsleder eller dirigent som skal ha melding om fraværet, om mulig i god tid på forhånd.

b. Medlemmene plikter å holde utlånte instrumenter og annet utstyr i god stand. Foresatte kan gjøres økonomisk ansvarlig for skjødelsløs behandling av korpsets eiendeler.

c. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å adlyde ledelsen og instruktørene.
Alle skal til enhver tid gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli til mest mulig glede.

d. De til enhver tid fastsatte kontingenter/avgifter skal betales til rett tid.6. KONTINGENT M.V.

a. Kontingenter fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret.
Kontingenten betales halvårlig og forfaller til betaling 1. oktober og 15. mars. Etter 1. purring går
saken til styret.
Ikke utøvende medlemmer betaler årlig kontingent med forfall 1. oktober.

b. Korpsstyret kan i spesielle tilfeller frita helt eller delvis fra kontingentinnbetalinger.

c. Årsmøtet kan bestemme hvorvidt det skal betales leie/avgift eller depositum for instrumenter og uniformer.7. ARBEIDET I KORPSET.

a. Korpsåret med medlemsregisteringer, innrapporteringer til krets/forbund og kontingentinnbetalinger følger skoleåret fra 1. august til 31. juli det påfølgende år.

b. Korpsets øvelser følger i hovedtrekk skoleåret, med avbrudd for juleferie, vinterferie og påskeferie.

c. Korpset kan etter behov deles inn i flere opplæringsgrupper, f. eks. aspiranter, juniorkorps og drillkorps.
Aspiranter regnes også som utøvende medlemmer.8. DIRIGENT/INSTRUKTØRER.

a. Korpsets styre ansetter og fastsetter godtgjørelser for dirigent og eventuelle andre instruktører etter behov. Om en av partene ønsker det, opprettes kontrakt i henhold til forbundets retningslinjer.9. ÅRSMØTET.

Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen av februar måned.
Innkalling skal skje med minst 6 ukers varsel. Medlemmer som ikke har fylt 15 år har adgang til årsmøtet som observatører, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare. Forøvrig har samtlige medlemmer og støttemedlemmer stemmerett.

Saklisten skal inneholde følgende punkter:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Godkjenning av dagsorden/sakliste.

3. Valg av møteleder og møtesekretær.

4. Valg av to protokollunderskrivere.

5. Godkjenning av årsmelding.

6. Godkjenning av avsluttet og revidert regnskap.

7. Plan og budsjett.

8. Saker som legges fram av styret.

9. Saker fremmet av korpsmedlemmene.

10. Valg av styret i samsvar med § 10 a.

11. Valg av faste komiteer.

12. Valg av to revisorer.

13. Valg av valgkomite.

b. Styrets medlemmer har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap.

c. Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet holdes.

d. Eksraordinært årsmøte kan avholdes når styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

e. Styreleder velges for 1 år, resten av styremedlemmene for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Valgbare til verv er de frammøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villige til å motta verv. De som velges må være fylt 15 år når de tiltrer, og ha gyldig medlemskap.
Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det.

f. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 stemmeberettigede er møtt fram.10. STYRET.

a. Korpset ledes av et styre på 5-8 medlemmer. Styreleder, nestleder, materialforvalter og inntil 5 styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv. Det velges også 1 varamedlem til styret. Hovedkorpsets medlemmer velger 2 tillitsvalgte, fortrinnsvis en av hvert kjønn, som skal være bindeledd mellom korps og styret. Disse velges i løpet av august måned. Korpsmedlemmenes tillitsvalgte kalles inn til styremøte og har stemmerett i styret.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Dirigenten kan kalles inn til styremøte, men har ikke stemmerett.

c. Styremøte holdes så ofte det anses nødvendig.

d. Alle styrevedtak protokollføres og referat sendes ut til styremedlemmer, varamedlemmer og revisor

e. Styret har ansvar for regnskap og har ansvar for den daglige økonomiforvaltningen. Styreleder eller materialforvalter anviser regninger for utbetaling. Alle regninger skal før utbetaling være attestert av to styremedlemmer.

f. Til støtte i sitt arbeid har styre anledning til å oppnevne det ønskede antall utvalg.

g. Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Årsmeldingen og revidert regnskap skal legges fram for årsmøtet til godkjenning.

h. Styret foretar engasjement, ansettelser og avskjedigelser og har fullmakt til å inngå lønns - og
arbeidsavtaler.11. FASTE KOMITEER/GRUPPER.

Årsmøtet velger de nødvendige komiteer for korpsets drift.
Styret fremmer forslag om komiteer og antall medlemmer overfor valgkomiteen.12. MEDLEMSMØTER.

Medlemsmøtene er forum for kontakt, informasjon og drøftinger for korpsets medlemmer. Det holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.13. OPPLØSNING.

Oppløsning av korpset kan kun foretas av to påfølgende årsmøter og nå ha minst 2/3 flertall.14. VEDTEKTSENDRINGER.

Endringer i disse vedtektene kan kun fattes på ordinært årsmøte, og må være vedtatt med 2/3 flertall.15. IKRAFTTREDELSE.

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 10.06.91. Inkludert endringer 15.06.92 - 30.08.93 - 12.06.95 - 16.02.98 - 15.02.99 - 19.02.01 – 13.02.06 - 26.02.07.

   
 

 

 

Kvam og Sellanrå skolekorps, Postboks 476, 6401 Molde. E-post: post@kvamsellanraa.no